Gizlilik, Çerez ve Web Sitesi Politikası

Bu Web Sitesinde sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikasını inceleyiniz.

 

Çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda platformun bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.

 

Yukarıdaki “Gizlilik Politikası” ifadesinin tıklanması halinde aşağıdaki metne bağlantı verilecektir.

 

Gizlilik, Çerez ve Web Sitesi Politikası

 

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, TANDOĞAN DERİ SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (“TANDOĞAN” veya “Şirket”) tarafından işletilmekte olan www.vicunaleather.com internet sitesi (“Site”) ile mobil sitenin (hepsi “Platform” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından TANDOĞAN ile paylaşılan veya TANDOĞAN’ın, Veri Sahibi’nin Platform’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

 

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder. 

 

Hangi Veriler İşlenmektedir?

İşbu başlık altında, TANDOĞAN tarafından işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Kullanıcı Bilgisi
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Finansal Bilgi
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi
 • Pazarlama Bilgisi

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

 

Hangi Amaçlarla Veriler Kullanılmaktadır?

TANDOĞAN, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, TANDOĞAN tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, TANDOĞAN tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, TANDOĞAN’ın iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

TANDOĞAN, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi’nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Veri Sahibi ile TANDOĞAN arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • TANDOĞAN’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, TANDOĞAN’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Kimler Verilere Erişebilmektedir?

TANDOĞAN, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için TANDOĞAN’ın hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. TANDOĞAN ayrıca, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar dahilinde verileri TANDOĞAN’ın iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabilecektir.

 

TANDOĞAN, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Veri Sahibi’nin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

 

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

 

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından www.vicunaleather.com/kvkk yer alan TANDOĞAN Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla TANDOĞAN’da, TANDOĞAN’ın Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi’nin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde TANDOĞAN’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin TANDOĞAN tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Platform’un işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

TANDOĞAN, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, TANDOĞAN, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

 

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

TANDOĞAN, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

 

TANDOĞAN, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

 

Platform üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, TANDOĞAN uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

Fikri ve Sınai Mülkiyet

Tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları ve ayrıca bu Web Sitesinde yer alan bilgiler (görüntüler, ticari markalar, grafik tasarımlar, kaynak kodu, tarama yapısı, veri tabanları ve burada yer alan diğer içerikler) münhasıran TANDOĞAN’a aittir veya duruma göre hak sahipleri tarafından uygun şekilde lisanslandırılmıştır ancak bu, Web sitesine erişimin veya Web Sitesinin kullanımının, yukarıdaki ticari markalar ve diğer tescilli alameti farikalara ilişkin Kullanıcıya herhangi bir hak sağladığı şeklinde anlaşılmamalıdır.

 

Ayrıca Web Sitesindeki tüm bilgiler ve içerikler telif hakkı ile korunur ve bunlara ilişkin fikri mülkiyet TANDOĞAN’a aittir veya uygun olduğu hallerde, fikri mülkiyet hakkının sahibi, bunların kullanılmasına ve bunlardan faydalanılmasına ilişkin gerekli izni vermiştir.

 

Belirtilmiş olan içerikler, alameti farikalar ve/veya bilgilerden faydalanma hakkı sadece Web Sitesinin doğru kullanımı için gereken ölçüde Kullanıcıya verilmiştir, Kullanıcı hiçbir şekilde gerekenden daha geniş bir hakka sahip değildir.

 

Ayrıca ek bir kullanıma yasal olarak izin verilmediği sürece Kullanıcı, içerikleri yalnızca kendi bilgisayar sistemlerinde şahsi ve özel kullanımı için görüntüleme ve geçici bir kopyasını alma iznine sahiptir.

 

Yukarıdaki istisnalarla birlikte, kanunen izin verilen veya TANDOĞAN’ın açıkça ve yazılı olarak izin verdiği durumlar dışında Kullanıcının söz konusu içerikleri, herhangi bir yolla veya işlemle çoğaltması, dönüştürmesi, dağıtması, aleni olarak açıklaması, sunması, çekmesi, yeniden kullanması, yeniden göndermesi veya herhangi bir şekilde kullanması kesinlikle yasaktır.

 

Sadece örnek teşkil etmesi amacıyla aşağıdaki açıklamalar dikkate alınmalıdır:

Kullanıcının, Web Sitesinde yer alan bilgileri, ticari veya mesleki nitelikteki faaliyetleri (doğrudan satış veya diğer ticari amaçlar için ve aynı zamanda söz konusu bilginin herhangi bir şekilde pazarlanması için) yürütmek amacıyla kullanma yetkisi yoktur.

 

Kullanıcının, TANDOĞAN’ın telif hakkını ve/veya TANDOĞAN’ın haklarını tanımlayan diğer verileri silme, engelleme ve/veya manipüle etme yetkisi yoktur.

 

Kullanıcının, Web Sitesi bilgilerinin depolandığı veri tabanlarını parçalara ayırma, geri derleme ve/veya tersine geliştirme yetkisi yoktur.

 

Web Sitesinde sunulan bilgilerin izinsiz kullanımı, yeniden satışı veya TANDOĞAN’ın ve/veya TANDOĞAN’a lisans verenlerin fikri ve sınai mülkiyetinin ihlali yasal olarak hak iddia edilebilecek sorumlulukları doğuracaktır.

 

Çerezler (Cookie’ler)

Veri Sahipleri’nin Platform’dan en verimli şekilde faydalanabilmesi ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi için Platform’da Cookie kullanılmaktadır. Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak Platform’u kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu Platform’da çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

 

 • Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için: http://www.aboutcookies.org/ ve http://www.allaboutcookies.org/ adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
 • İnternet Sitesinin, sizin ve TANDOĞAN’ın hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

 

 • Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi?

 

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

 

Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

 

AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

 

Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

 

Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

 

Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

TAAHHÜTLER VE SORUMLULUK

TANDOĞAN’ın, teknik, güvenlik, kontrol veya bakım sebepleriyle veya diğer nedenlerle, dilediği zaman ve önceden bildirimde bulunmaksızın, Web Sitesine erişimi engelleme ve ayrıca Web Sitesi üzerinden sunulan içeriklerin ve/veya hizmetlerin herhangi birinin veya tamamının sunulmasını engelleme hakkı saklıdır.

 

Kullanıcının geçerli haklarına halel getirmeksizin, TANDOĞAN Web Sitesi veya Web Sitesinde sunulan içeriklerin güvenilirliğini, devamlılığını veya kullanılabilirliğini garanti etmez.

 

Bu sebeple söz konusu web sitesi ve içeriklerine erişimde risk Kullanıcıya aittir.

 

Aynı şekilde TANDOĞAN, geçici hizmet kesintilerinden, gecikmelerden, hatalardan arızalardan ve genel olarak TANDOĞAN’ın kontrolü dışındaki sebeplerden ve/veya Kullanıcının hata veya ihmallerinden kaynaklanan ve/veya Mücbir Sebep nedeniyle ortaya çıkan diğer uygunsuzluklardan sorumlu olmayacaktır.

 

Bu bağlamda TANDOĞAN, Web Sitesinin kullanılabilirliği ve/veya devamlılığı, hizmetler ve/veya Web Sitesindeki farklı web sayfalarına erişimde yaşanan aksaklıklardan kaynaklanabilecek her türlü zarara ilişkin sorumluluğu kanunların izin verdiği en geniş ölçüde reddeder.

 

TANDOĞAN, virüslerin varlığını tespit etmek için makul surette yeterli güvenlik önlemlerini alır. Ancak TANDOĞAN, Kullanıcının bilgisayar sistemlerinde veya sistemlerin içerdiği elektronik belgelerde ve dosyalarda, virüslerin veya diğer unsurların olmadığını garanti edemez.

 

Bu bağlamda TANDOĞAN, kanunların izin verdiği en geniş ölçüde ve Kullanıcının geçerli haklarına halel getirmeksizin, Web Sitesi içeriklerinde, Kullanıcının bilgisayar sistemlerinde, elektronik belgelerinde ve/veya dosyalarında değişikliklere neden olabilecek bir virüs veya diğer zararlı unsurların var olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarara ilişkin sorumluluğu reddeder.

 

TANDOĞAN, Kullanıcının Web Sitesi içeriğini, herhangi bir ulusal veya uluslararası standardı, fikri veya sınai mülkiyet haklarını veya üçüncü tarafların diğer haklarını ihlal edecek şekilde kullanmasına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez.

 

Hem Web Sitesine erişimden hem de burada yer alan bilgilerin kullanım şeklinden yalnızca söz konusu eylemi gerçekleştiren kişi sorumludur ve TANDOĞAN, bilgilere erişim veya bilgilerin kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir sonuç veya zarardan sorumlu olmayacaktır.

 

TANDOĞAN, web tarayıcısının arızalanması veya web tarayıcısının güncellenmemiş versiyonun kullanılması sonucu Kullanıcının bilgisayar sisteminde veya burada kayıtlı dosyalar veya belgelerde ortaya çıkabilecek olası güvenlik hatalarına veya olası zararlara ilişkin hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

 

BAĞLANTI SAYFALARINA İLİŞKİN POLİTİKA

TANDOĞAN’ın önceden yazılı izni alınmadan web sayfalarına, TANDOĞAN ile ilişkili olmayan ve bu alana erişimi engelleyen hiper bağlantılar veya teknik bağlantı cihazlarının (örneğin bağlantılar, bannerlar veya butonlar) ticari amaçlarla eklenmesi kesinlikle yasaktır.

 

Her durumda bu tür hiper bağlantıların var olması hiçbir zaman hiper bağlantının yer aldığı Web sitesinin sahibiyle bir mesleki veya ticari bir ilişkinin olduğu ya da Şirketin bu hiper bağlantıdaki içerikleri veya hizmetleri kabul ettiği anlamına gelmez.

 

Buna ek olarak TANDOĞAN, işbu Web sitesinden bağlantı kurulan sitelerin olası bağlantıları yoluyla üçüncü tarafın içeriğine erişilmesine ilişkin herhangi bir garanti vermez ve bu erişim nedeniyle uğranan zararlara ilişkin hiçbir şekilde sorumluluk üstlenmez.

 

Uygun olduğu hallerde söz konusu hiper bağlantıların veya teknik bağlantı cihazlarının (örneğin bağlantılar, bannerlar veya butonlar) tek işlevi, Kullanıcıların, diğer bilgi kaynaklarının veya diğer Internet içeriğinin ve hizmetlerinin varlığı hakkında bilgilendirilmesi olabilir.

 

TANDOĞAN hiçbir koşul altında bu hiper bağlantılar veya teknik bağlantı cihazları (örneğin bağlantılar veya butonlar) yoluyla elde edilen sonuçtan veya kullanıcıların bunlara (bağlantısı verilen web siteleri) erişiminden kaynaklanan sonuçlardan sorumlu olmayacaktır.

 

Bu üçüncü taraf içerikleri söz konusu üçüncü taraflarca temin edilir, bu nedenle TANDOĞAN, söz konusu içeriğin yasallığını veya sunulan hizmetlerin kalitesini kontrol edemez.

 

TANDOĞAN, bağlantısı verilen web sitelerindeki bilgiyi, içerikleri ve hizmetleri, kendisi ve/veya üçüncü taraflar aracılığıyla sunmaz veya pazarlamaz veya hiçbir şekilde içerikleri ve hizmetleri ve aynı zamanda söz konusu web sitelerinde yer alan hiçbir türdeki materyali onaylamaz, denetlemez veya kontrol etmez ve bu sitelerde gezinmenin tüm sorumluluğu yalnızca Kullanıcıya aittir.

 

Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

TANDOĞAN, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi’ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.